Algemene Voorwaarde

1. Inleiding

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze Website of de aankoop van Producten die via onze Website worden aangeboden.

1.2 Gedefinieerde termen en interpretatie voor deze Algemene Voorwaarden zijn uiteengezet in paragraaf 26.

2. Aanvaarding

2.1 U verklaart en garandeert dat:

(a) u bent een individu en u bent 18 jaar of ouder;

(b) u de bevoegdheid hebt om een wettelijk bindend contract met ons aan te gaan; en

(c) u onder geen enkele toepasselijke wet of contract uitgesloten bent van het aangaan van een wettelijk bindend contract met ons.

2.2 Wij behouden ons het recht voor om een schriftelijke bevestiging te vragen met betrekking tot uw bevoegdheid om in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.

2.3 U verklaart en garandeert dat u niet bent geweest:

(a) veroordeeld zijn voor een computer- of internetgerelateerd misdrijf; en

(b) Producten of toegang tot de Website in het verleden heeft geweigerd.

2.4 Wij behouden ons het recht voor om u de toegang tot onze Website te weigeren indien wij een dergelijke weigering noodzakelijk of gepast achten.

2.5 Plaats een bestelling:

(a) uw verklaring en garantie dat u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig en in hun geheel hebt gelezen;

(b) uw aanbod om uw aankoop van de Bestelling uitsluitend te doen in overeenstemming met deze Voorwaarden;

(c) uw aanvaarding dat een Orderbevestiging uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden zal plaatsvinden; en

(d) uw toezegging aan ons om te voldoen aan deze Algemene Voorwaarden.

2.6 Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Website of Producten te kopen.

2.7 U moet uitdrukkelijk instemmen met deze Algemene Voorwaarden om:

(a) informatie in te dienen bij of via onze Website; of

(b) een product te kopen.

2.8 Door onze Website te bezoeken, Producten te kopen of in te stemmen met deze Voorwaarden:

(a) gaat u ook akkoord met en stemt u in met ons Privacybeleid en

(b) u stemt ermee in en stemt ermee in zich te houden aan ons beleid inzake aanvaardbaar gebruik (zie paragraaf 12 hieronder voor meer details).

2.9 Wij raden u aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden af te drukken voor toekomstige raadpleging.

2.10 Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, zult u geen Bestelling kunnen plaatsen of met ons kunnen communiceren.

3. Persoonlijk gebruik

U erkent dat u de Website zult gebruiken om Producten te kopen uitsluitend voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik, als opdrachtgever en niet als agent of namens een andere persoon.

4. Prijs

4.1 De op onze Website vermelde prijzen voor Producten zijn inclusief leveringskosten, maar exclusief alle kosten, belastingen, douane, heffingen of soortgelijke van overheidswege opgelegde lasten ("duty unpaid and untaxed").

4.2 Alle rechten, heffingen, douanerechten, belastingen of andere overheidsheffingen en -verklaringen voor het importeren van de Producten op het Leveringsadres zijn uw verantwoordelijkheid en worden door u gedragen en zijn exclusief de prijzen van de Producten. Voor alle leveringen kunnen in individuele gevallen verdere kosten worden gemaakt waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Deze omvatten kosten naast de verzendkosten, douanerechten of omzetbelasting bij invoer kunnen ook worden gemaakt, als de goederen worden verzonden uit een niet-EU-land (China), of douanerechten worden gemaakt voor een product is om te worden verduidelijkt met onze klantenservice voor de bestelling. Douanerechten of omzetbelasting bij invoer worden niet door ons betaald en zijn voor rekening van de koper. Onze goederen worden altijd verzonden "duty unpaid and untaxed". De koper is de "importer of record" en is verantwoordelijk voor de juiste betaling van douanerechten en/of invoerbelastingen en moet volledig voldoen aan alle wetten en voorschriften van het importerende land. Aangezien de regels voor het importeren van goederen van land tot land verschillen, dient u de douanerechten en invoerbelastingen van uw land te controleren voordat u uw bestelling plaatst. De koper is verplicht om bij ontvangst van de goederen volledig te controleren of aan alle wetten en voorschriften van het importerende land is voldaan.

4.3 Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen van Producten die op onze Website staan, correct zijn. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarin fouten zijn gemaakt. Als wij ontdekken dat er een fout in de prijs is opgetreden, zullen wij u zo snel mogelijk informeren en u de mogelijkheid bieden om uw Bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs of uw Bestelling te annuleren. Als wij niet in staat zijn contact met u op te nemen of als wij geen reactie van u ontvangen, wordt de Bestelling als geannuleerd beschouwd en krijgt u het volledige bedrag terugbetaald. Indien u ervoor kiest uw Bestelling te herbevestigen, zullen wij zorg dragen voor de levering van uw Bestelling en zullen wij bedragen in rekening brengen of terugbetalen zoals vermeld in onze kennisgeving aan u kort na ontvangst van uw herbevestiging van uw Bestelling met de betalingsvorm en betaalmethode die zijn gebruikt om de Bestelling te plaatsen.

4.4 Wij zijn niet verplicht een Bestelling uit te voeren indien de op de Website vermelde prijs onjuist is (zelfs niet nadat u een Bestelbevestiging hebt ontvangen).

4.5 Prijzen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen zullen echter niet van invloed zijn op Bestellingen waarvoor een Bestelbevestiging is verzonden.

5. Een bestelling plaatsen

5.1 Nadat u een Bestelling hebt geplaatst, zijn alle Bestellingen afhankelijk van de beschikbare voorraad. Indien wij over voldoende voorraad beschikken om uw Bestelling uit te voeren, ontvangt u een Bestelbevestiging die zal fungeren als onze bevestiging van ontvangst van uw Bestelling. In het geval van leveringsproblemen of niet-beschikbaarheid van voorraad om uw Bestelling uit te voeren, stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte en zullen wij eventuele betalingen voor de Bestelling restitueren.

5.2 Een Contract komt alleen tot stand als wij een Orderbevestiging aan u hebben verstrekt en alleen met betrekking tot het/de Product(en) die in de Orderbevestiging worden genoemd. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van het Contract en zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

5.3 Indien uw Bestelling uit meer dan één Product bestaat, kunnen de Producten in afzonderlijke leveringen op verschillende tijdstippen aan u worden geleverd.

5.4 Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde Producten van de Website te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om materiaal of inhoud van de Website te bewerken of te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor het verwijderen van een Product van onze Website of het bewerken of verwijderen van materiaal of inhoud van onze Website.

5.5 Wij behouden ons het recht voor om een door u geplaatste Bestelling te allen tijde te weigeren of af te wijzen (zelfs nadat wij u een Bestelbevestiging hebben gestuurd). Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld jegens u of een derde partij voor het annuleren of weigeren van een Bestelling.

5.6 Als wij uw Bestelling annuleren nadat wij de betaling hebben ontvangen (en zelfs nadat wij een Bestelbevestiging hebben verzonden), wordt de betaling voor de Bestelling volledig aan u terugbetaald.

6. Betaling

6.1 U kunt voor Producten betalen door gebruik te maken van een op onze Website vermelde Betaalintermediair.

6.2 U kunt uw Bestelling ook geheel of gedeeltelijk betalen met een door ons verstrekte kortingsbon. Promotionele tegoedbonnen kunnen alleen online worden ingevoerd bij het afrekenen.

6.3 Wij kunnen gebruik maken van betalingstussenpersonen voor de verwerking van betalingen tussen u en ons. U stemt ermee in dat wij documenten en informatie over u aan de Betalingstussenpersonen verstrekken, met inbegrip van documenten en informatie die uw persoonsgegevens bevatten.

6.4 Wij zijn geen gereglementeerde betalingsverwerker of geldtransactiekantoor en zijn niet verantwoordelijk voor betalingsproblemen of storingen die door de betalingstussenpersonen worden veroorzaakt.

6.5 U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en nauwkeurige informatie in het betalingsproces en eventuele betalingen moeten worden betaald met uw eigen middelen. Door het plaatsen van een bestelling bevestigt u dat:

(a) de betaalmethode waarmee de betaling is verricht, aan u toebehoort;

(b) indien van toepassing, bent u de rechtmatige houder van de promotionele voucher; en

(c) u over voldoende fondsen of kredietfaciliteiten beschikt om de betreffende Bestelling te betalen.

6.6 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor ongeoorloofd gebruik door derden van uw krediet-, debet- of prepaidkaarten, zelfs indien deze kaarten als gestolen werden gemeld. Wij kunnen alle bevoegde autoriteiten (met inbegrip van kredietinformatiebureaus) op de hoogte brengen van frauduleuze betalingen of andere onwettige activiteiten.

6.7 Dat zul je niet:

(a) terugboekingen doet of probeert te doen met betrekking tot een betaling die u hebt gedaan voor Producten; of

(b) elke betaling die u hebt gedaan met betrekking tot Producten terug te draaien.

6.8 U zult ons volledig schadeloos stellen, en ons volledig schadeloos houden, met betrekking tot elke terugboeking of terugboeking van betalingen door u gedaan, en elk verlies, kosten, aansprakelijkheid of onkosten opgelopen door ons als gevolg van of in verband met een dergelijke terugboeking of terugboeking.

7. Levering

7.1 Wij streven ernaar uw Bestelling bij u af te leveren op het Afleveradres dat u bij het plaatsen van uw Bestelling hebt opgegeven.

7.2 Bij het afrekenen van uw bestelling geven wij een geschatte leverdatum.

7.3 Wij kunnen u op de hoogte stellen als wij verwachten de geschatte leveringsdatum niet te kunnen halen, maar wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit te late levering, voor zover wettelijk toegestaan.

7.4 Het is mogelijk dat wij Producten op sommige locaties niet kunnen leveren. In dat geval stellen wij u daarvan op de hoogte en zorgen wij voor annulering en restitutie van de Bestelling of levering van de Bestelling op een ander Afleveradres dat door u is bevestigd.

7.5 Het risico van het Product gaat op u over bij aflevering op het Afleveradres, behalve als de aflevering wordt vertraagd doordat u uw verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet nakomt. Het risico gaat over op de datum waarop de levering zou hebben plaatsgevonden als u niet in gebreke was gebleven.

7.6 Als u niet beschikbaar bent om uw Bestelling in ontvangst te nemen, kunnen wij een kaartje achterlaten met instructies voor het opnieuw bezorgen of afhalen van uw Bestelling door de vervoerder.

7.7 Indien de levering of afhaling wordt vertraagd door uw onredelijke weigering de levering te aanvaarden of indien u de Bestelling niet aanvaardt of deze niet afhaalt bij de vervoerder, kunnen wij u de kosten en andere kosten in rekening brengen die wij redelijkerwijs moeten maken om de Bestelling terug te sturen naar de afzender, onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan.

7.8 De goederen worden verzonden binnen 2-120 dagen na bevestigde ontvangst van betaling. De standaard levertijd is 20-30 werkdagen, in uitzonderlijke gevallen tot 16 weken, tenzij anders vermeld in de artikelomschrijving. De eigenaar verzendt niet rechtstreeks. De bestelling wordt door de fabrikant verzonden zodra de gehele bestelling daar op voorraad is.

7.9 Alle rechten, heffingen, douanerechten, belastingen of andere overheidsheffingen en -verklaringen voor het importeren van de Producten op het Leveringsadres zijn uw verantwoordelijkheid en worden door u gedragen en zijn exclusief de prijzen van de Producten. Voor alle leveringen kunnen in individuele gevallen verdere kosten worden gemaakt waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant moeten worden gedragen. Deze omvatten kosten naast de verzendkosten, douanerechten of omzetbelasting bij invoer kunnen ook worden gemaakt, als de goederen worden verzonden uit een niet-EU-land (China), of douanerechten worden gemaakt voor een product is om te worden verduidelijkt met onze klantenservice voor de bestelling. Douanerechten of omzetbelasting bij invoer worden niet door ons betaald en zijn voor rekening van de koper. Onze goederen worden altijd verzonden "duty unpaid and untaxed". De koper is de "importer of record" en is verantwoordelijk voor de juiste betaling van douanerechten en/of invoerbelastingen en moet volledig voldoen aan alle wetten en voorschriften van het importerende land. Aangezien de regels voor het importeren van goederen van land tot land verschillen, dient u de douanerechten en invoerbelastingen van uw land te controleren voordat u uw bestelling plaatst. De koper is verplicht om bij ontvangst van de goederen volledig te controleren of aan alle wetten en voorschriften van het importerende land is voldaan.

8. Annulering of wijziging Orders

8.1 Zodra een Bestelling via onze Website is gedaan, kunt u uw Bestelling annuleren of wijzigen door ons een e-mail te sturen. Mits wij uw e-mail op tijd hebben kunnen verwerken. Wij kunnen niet garanderen uw bestelling te kunnen annuleren. Wij werken met geautomatiseerde systemen. Ook speelt drukte hierbij een rol. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het annuleringproces en zullen ons best doen om deze op tijd te kunnen verwerken.

8.2 Zodra een Bestelling is verpakt, kan deze niet meer worden geannuleerd of gewijzigd en moet de Bestelling in plaats daarvan aan ons worden geretourneerd in overeenstemming met paragraaf 10 hieronder. Aangezien onze goederen vanuit Azië worden verzonden, kunnen er langere transittijden zijn waarover wij geen controle hebben. Als de producten al naar u onderweg zijn, is annulering niet mogelijk. Wacht a.u.b. tot u de goederen ontvangen heeft en stuur ze aan ons terug. U kunt ons natuurlijk wel op voorhand op de hoogte brengen van uw annulering. Om u een zo snel mogelijke terugzending te garanderen, vragen wij u ons een bevestiging van verzending te sturen. Een vervroegde terugbetaling is mogelijk ten vroegste 16 weken na ontvangst van de bestelling indien de goederen niet worden ontvangen.

8.3 Aangezien wij met een volledig geautomatiseerd systeem werken, worden bestellingen onmiddellijk na plaatsing in gang gezet. Daarom kunnen wij het verzendingsproces helaas niet onderbreken tot aan de levering, zodat terugbetaling vóór ontvangst van de goederen slechts mogelijk is tot 24 uur na het plaatsen van een bestelling.

9. Ondeugdelijke producten

9.1 U erkent dat de Producten standaard zijn en niet op maat worden gemaakt om te voldoen aan specifieke vereisten die u mogelijk hebt.

9.2 Alle productbeschrijvingen, informatie en materialen die op de Website worden vermeld, worden verstrekt "zoals zij zijn" en zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties of anderszins.

9.3 Productafbeeldingen kunnen enigszins afwijken van het werkelijke product dat u ontvangt.

9.4 Als het Product dat u ontvangt defect is, kunt u een e-mail sturen waarin u ons informeert over het te retourneren Product en een foto van het defecte Product.

9.5 U kunt het Product aan ons retourneren in overeenstemming met paragraaf 10.

9.6 Wij zullen het Product bij ontvangst onderzoeken. Onze verwerkingstijd varieert afhankelijk van uw bestelling.

9.7 Wij sturen u een e-mailbericht als wij ervan overtuigd zijn dat het Product gebrekkig is.

9.8 Onze enige aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot gebrekkige Producten is (naar onze eigen keuze):

(a) het Product vervangen en de leveringskosten betalen voor het leveren van de Producten op het Leveringsadres, waarvoor u het defecte Product aan ons moet retourneren en wij vervolgens een vervangend Product op het Leveringsadres zullen leveren; of

(b) u een bedrag betalen dat gelijk is aan de prijs van het Product en het defecte Product aan ons retourneren. Wij zullen dit bedrag aan u betalen door storting op de rekening waarvan wij de betaling hebben ontvangen, en via dezelfde betaalmethode.

9.9 Als wij vaststellen dat het Product geen gebreken vertoont, kunnen wij naar eigen goeddunken besluiten u geen geld terug te geven voor het Product en kunnen wij van u verlangen dat u alle redelijke onderhoudskosten betaalt en dit in rekening brengt op de betalingswijze die is gebruikt om de Bestelling te plaatsen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten, schade, lasten of uitgaven als gevolg van deze paragraaf, voor zover wettelijk 
---

### 10. Retourzendingen en terugbetalingen

10.1 Ons retourbeleid maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden waaronder u onze Website mag bezoeken en gebruiken.

10.2 Als u niet helemaal tevreden bent met uw bestelling, kunt u ons per e-mail laten weten welk product u wilt retourneren en het product aan ons retourneren. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. 

10.3 Retourzending en kosten zijn voor rekening van de klant.

10.4 Het product moet door ons ontvangen zijn, wil een klant in aanmerking komen voor terugbetaling. Wij zullen het geretourneerde product bij aankomst inspecteren.

10.5 U dient ervoor te zorgen dat het product in dezelfde staat aan ons wordt toegezonden als waarin u het hebt ontvangen en dat het op de juiste wijze is verpakt. Het product moet ongebruikt zijn, er mag niet met de etiketten zijn geknoeid en het product moet in de oorspronkelijke verpakking zitten. Als een product in ongeschikte staat aan ons wordt geretourneerd, behouden wij ons het recht voor de retourzending van het product te weigeren.

10.6 De verwerkingstijd van uw retourzending is afhankelijk van uw bestelling.

10.7 Als wij tevreden zijn over de toestand van het geretourneerde product, sturen wij u een e-mail ter goedkeuring van uw retourzending. Nadat wij u een bericht hebben gestuurd dat uw retourzending is goedgekeurd, wordt het bedrag op korte termijn teruggestort op de rekening die is gebruikt voor het plaatsen van de bestelling.

10.8 De herroeping is volledig wanneer de fysieke goederen door ons zijn ontvangen.

10.9 Aangezien onze goederen vanuit Azië worden verzonden, kunnen er langere transittijden zijn waarover wij geen controle hebben. Als de goederen al naar u onderweg zijn, is een annulering niet mogelijk. Wacht a.u.b. tot u de goederen ontvangen heeft en stuur ze aan ons terug. U kunt ons natuurlijk wel op voorhand op de hoogte brengen van uw annulering. Om u een zo snel mogelijke terugzending te garanderen, vragen wij u ons een bevestiging van verzending te sturen. Een vervroegde terugbetaling is mogelijk ten vroegste 16 weken na ontvangst van de bestelling indien de goederen niet worden ontvangen.

### 11. Vouchers

11.1 U kunt onze promotionele vouchers of kortingen gebruiken tijdens het betalen voor producten op de website.

11.2 Om een voucher in te wisselen of een korting toe te passen, moet de voucher- of kortingscode worden ingevoerd op de afrekenpagina van onze bestelling.

11.3 Bij het invoeren en toepassen van de vouchercode of kortingscode wordt de voucher of korting verrekend in het totaalbedrag van uw bestelling bij het afrekenen.

11.4 U mag slechts één promotiebon of korting per bestelling inwisselen of gebruiken.

11.5 Het tegoed van een promotionele waardebon is niet rentedragend en heeft geen geldwaarde.

11.6 Als het tegoed van een promotionele voucher onvoldoende is voor uw bestelling, kunt u het verschil betalen via een aparte betaalmethode die beschikbaar is op de website.

11.7 Indien u een kortingsbon gebruikt voor een bestelling die is geretourneerd, krijgt u de waarde van de kortingsbon niet terugbetaald. Als u echter een deel via een andere betaalmethode hebt betaald, kan dit deel worden terugbetaald.

### 12. Aanvaardbaar gebruik

12.1 U mag niet ("Verboden Handelingen"):

(a) onze website op enigerlei wijze te gebruiken of enige actie te ondernemen die schade toebrengt of kan toebrengen aan de website of afbreuk doet aan de prestaties, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website;

(b) onze website te gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit;

(c) onze website gebruiken om materiaal te kopiëren, op te slaan, te hosten, te verzenden, te gebruiken, te publiceren of te verspreiden dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware;

(d) geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (met inbegrip van scraping, data mining, data extractie of data harvesting) uit te voeren op of in verband met onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(e) toegang te krijgen tot of anderszins te interageren met onze website met behulp van een robot, spider of andere geautomatiseerde middelen;

(f) de richtlijnen in het robots.txt-bestand voor onze website schenden;

(g) van onze website verzamelde gegevens te gebruiken voor enige direct marketing activiteit (met inbegrip van e-mailmarketing, SMS-marketing, telemarketing of direct mailing);

(h) via onze website verzamelde gegevens te gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of entiteiten;

(i) de website te gebruiken of er toegang toe te verkrijgen om een soortgelijk of concurrerend product of dienst samen te stellen of om enige benchmarking of vergelijkende studie met betrekking tot producten bekend te maken aan een derde partij;

(j) een website-infrastructuur te gebruiken, direct of indirect, om een aanval te initiëren, te propageren, eraan deel te nemen, te leiden of te

faciliteren, inclusief maar niet beperkt tot het uitvoeren van portscans, DoS-aanvallen, smurf attacks, teardrop attacks, ping of pakketstormen;

(k) enige vorm van advertentie of marketingactiviteit te initiëren, faciliteren of ondersteunen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; of

(l) deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze te omzeilen, te vermijden, te omzeilen, te beperken of te ontwijken, inclusief zonder beperking door middel van een techniek, middel of methode, of door middel van het aangaan van een overeenkomst of overeenkomst, of anderszins.

12.2 U moet deze algemene voorwaarden volledig naleven bij het gebruik van onze website; bij het kopen op onze website of bij het gebruik van alle informatie die op onze website wordt geleverd.

### 13. Website koppeling

13.1 Links van onze website naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden aangeboden, worden alleen ter informatie verstrekt. Links naar andere websites en bronnen vanaf onze website mogen niet worden geïnterpreteerd als, en zijn geen aanbevelingen of goedkeuringen door ons van deze gelinkte websites of bronnen, of van enige informatie die u van hen verkrijgt.

13.2 U erkent en aanvaardt dat wij geen recht of controle hebben over de inhoud van andere websites en bronnen die gelinkt zijn aan of waarnaar verwezen wordt op onze website.

13.3 U mag een link plaatsen naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en wettelijke manier en onze reputatie niet schaadt of er voordeel uit haalt.

13.4 U mag geen link plaatsen op een manier die suggereert dat er een associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant bestaat waar die niet bestaat.

13.5 U mag geen link naar onze website plaatsen op een website die niet van u is.

13.6 Onze website mag niet worden ingelijst op een andere website, en u mag geen link maken naar een ander deel van onze website dan de startpagina.

13.7 We behouden ons het recht voor om toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

13.8 De website waarnaar u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik (zie paragraaf 12 hierboven).

13.9 Neem contact met ons op om vooraf toestemming te vragen voor elke link naar onze website die niet voldoet aan deze paragraaf 13.

### 14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De code, structuur en organisatie van de website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

14.2 Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website, en op de inhoud en het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken zijn beschermd door toepasselijke wetten en verdragen over de hele wereld. Alle rechten voorbehouden.

14.3 U mag de website en alle inhoud ervan alleen gebruiken voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik, en in overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen. De inhoud van de website omvat inhoud met betrekking tot de producten.

14.4 U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke vermoede inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die aan ons toebehoren.

14.5 Het is u niet toegestaan onze handelsmerken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij ze deel uitmaken van materiaal dat u gebruikt (en exact reproduceert) zoals toegestaan onder paragraaf 13 hierboven.

### 15. Privacy

15.1 Ons privacybeleid maakt deel uit van deze voorwaarden waaronder u onze website mag bezoeken en gebruiken.

15.2 We gebruiken cookies op onze website. We gebruiken ook cookies om bij te houden hoe onze klanten onze website het liefst gebruiken. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, geeft u ook toestemming voor ons gebruik van cookies voor dit doel. Meer informatie over cookies is te vinden in ons privacybeleid.

15.3 Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt, zullen we die persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met uw instructies van tijd tot tijd, en zullen we passende beveiligingsmaatregelen nemen om die persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onwettige verwerking, en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

15.4 Tenzij specifieke voorzorgsmaatregelen passend zijn of anderszins schriftelijk overeengekomen, kunnen informatie en documenten die ontstaan als onderdeel van de verkoop van de producten tussen ons worden gedeeld, en met name kunnen dergelijke informatie en documenten in elektronische vorm toegankelijk zijn voor al onze werknemers, functionarissen, consultants of agenten.

### 16. Virussen

16.1 We garanderen niet dat onze website veilig of vrij van bugs of virussen zal zijn.

16.2 U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot onze website. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken.

16.3 U mag onze website niet misbruiken door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk is of technologisch schadelijk kan zijn.

16.4 U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen, of enige server, computer of database verbonden met onze website.

16.5 U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

16.6 Als we van mening zijn dat u de bepalingen van deze paragraaf 16 heeft geschonden, wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk beëindigd. We kunnen elke inbreuk melden aan de relevante rechtshandhavingsinstanties, en zullen dit doen indien we hiertoe verplicht worden door de toepasselijke wetgeving.


### 18. Schadeloosstelling

18.1 Op verzoek zult u de vrijgestelde partijen volledig schadeloos stellen, en volledig vrijwaren van en tegen alle vorderingen, kosten en verliezen van welke aard dan ook die de vrijgestelde partijen kunnen lijden of oplopen als gevolg van of in verband met:

(a) elke materiële inbreuk op de bepalingen van deze algemene voorwaarden door u;

(b) enige

fraude, nalatigheid, misdraging of roekeloze onachtzaamheid in of met betrekking tot uw verplichtingen onder deze voorwaarden; en

(c) uw gebruik van onze website.

18.2 We hebben het recht om alle redelijke kosten die we maken in verband met een vrijgestelde claim op u te verhalen, en al deze kosten zullen op verzoek betaalbaar zijn.

19. GEBEURTENIS VAN OVERMACHT

19.1 Als een geval van overmacht langer dan een week duurt, kunnen wij de Algemene Voorwaarden onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid anders dan een terugbetaling van het reeds door u betaalde en nog niet geleverde Product.

19.2 Wij behouden ons absolute discretie voor ten aanzien van de oplossing die wij kiezen om onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden volledig na te komen indien zich een geval van Overmacht voordoet.

20. VARIATIES

20.1 Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen u vooraf op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen die volgens ons nadelige gevolgen voor u kunnen hebben. Wij zullen u op de hoogte stellen van alle wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden die van tijd tot tijd van kracht zijn, zijn van toepassing op uw gebruik van onze Website en alle Producten die via onze Website worden aangeboden.

20.2 Als u niet akkoord gaat met herziene Algemene Voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van onze Website of het kopen van onze Producten.

20.3 Als u uw uitdrukkelijke instemming en goedkeuring hebt gegeven aan deze Voorwaarden, zullen wij u om uw uitdrukkelijke instemming en goedkeuring vragen voor eventuele herzieningen van deze Voorwaarden vóór uw eerste aankoop van Producten nadat de herziening van kracht is geworden. Als u niet binnen een door ons aangegeven periode uw uitdrukkelijke instemming met de herziene Voorwaarden hebt gegeven, dient u het gebruik van de Website of de aankoop van onze Producten te staken.

21. UW INBREUK

21.1 Onverminderd onze andere rechten onder deze Algemene Voorwaarden, kunnen wij, als u deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, of als wij redelijkerwijs vermoeden dat u deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden:

(a) u een of meer formele waarschuwingen sturen;

(b) uw toegang tot onze Website tijdelijk opschorten

(c) stoppen met het verwerken van een Bestelling

(d) weigeren om enige betaling van u te ontvangen

(e) u permanent de toegang tot onze Website ontzeggen

(f) computers met uw IP-adres de toegang tot onze Website ontzeggen

(g) contact op te nemen met één of meerdere van uw internet service providers en hen te verzoeken uw toegang tot onze Website te blokkeren; of

(h) juridische stappen tegen u ondernemen, hetzij voor contractbreuk of anderszins.

21.2 Als wij uw toegang tot onze Website of een deel van onze Website opschorten, verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om die opschorting, dat verbod of die blokkering te omzeilen.

22. BEËINDIGING EN OPSCHORTING

22.1 U kunt het gebruik van de Website op elk moment stopzetten.

22.2 Wij kunnen de levering van de Website op elk moment opschorten, met of zonder reden, en met of zonder kennisgeving.

22.3 Onverminderd paragraaf 22.2 kunnen wij uw toegang tot deze Website opschorten of beëindigen indien uw gebruik van de Website wettelijke aansprakelijkheid van welke aard dan ook veroorzaakt of dreigt te veroorzaken, of anderszins het gebruik van de Website door anderen verstoort.

22.4 Indien wij uw toegang tot de Website opschorten of beëindigen, zullen wij proberen u hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Niettemin kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Website onmiddellijk opschorten of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

22.5 Wij garanderen niet dat onze Website altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal werken. Wij kunnen de beschikbaarheid van onze Website geheel of gedeeltelijk stopzetten, opschorten of intrekken of beperken om zakelijke of operationele redenen. Wij zullen proberen u redelijkerwijs op de hoogte te stellen van een opschorting of intrekking. U zult geen recht hebben op enige compensatie of andere betaling bij de stopzetting, opschorting, intrekking of wijziging van de Website.

23. GEVOLGEN VAN BEËINDIGING

23.1 Bij beëindiging van deze Algemene Voorwaarden zal elke verplichting tot het verlenen van klantondersteuning onmiddellijk eindigen.

23.2 U zult onder geen enkele omstandigheid enige aanspraak jegens ons kunnen doen gelden op vergoeding van verlies van rechten, verlies van goodwill of welke andere schade dan ook bij beëindiging van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook.

23.3 De beëindiging van deze Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan enig ander recht dat reeds is ontstaan en zal geen invloed hebben op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die, overeenkomstig de bepalingen daarvan, uitdrukkelijk zijn bedoeld om daarna van kracht te worden of te blijven. De paragrafen 17 (Aansprakelijkheid) en 18 (Vrijwaring) blijven ook na beëindiging van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

24. ALGEMENE BEPALINGEN

24.1 U mag geen van uw rechten onder deze Algemene Voorwaarden overdragen.

24.2 De rechten, bevoegdheden en rechtsmiddelen voorzien in deze Voorwaarden zijn (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald) cumulatief en niet exclusief van enige rechten, bevoegdheden en rechtsmiddelen voorzien door de wet, of anderszins.

24.3 Wij besteden de hosting van de Website uit aan een derde partij.

24.4 Indien de geldigheid of de afdwingbaarheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze wordt beperkt door toepasselijk recht, zal die bepaling geldig en afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door dat recht. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling.

24.5 Het niet of met vertraging uitoefenen van een recht, bevoegdheid of rechtsmiddel waarin deze Algemene Voorwaarden of de wet voorzien, vormt geen verklaring van afstand van dat recht, die bevoegdheid of dat rechtsmiddel. Indien wij afstand doen van een schending van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, geldt dit niet als afstandsverklaring van een volgende schending van die bepaling, of als afstandsverklaring van een schending van een andere bepaling.

24.6 De uitoefening van de rechten van de partijen onder deze Algemene Voorwaarden is niet afhankelijk van de toestemming van een derde partij.

24.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn in ons voordeel en in uw voordeel, en zijn niet bedoeld om ten goede te komen aan of afdwingbaar te zijn door een derde partij.

25. TOEPASSELIJK RECHT

25.1 Deze Algemene Voorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming (en alle niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

25.2 Elk geschil, controverse, verschil of claim (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de schending of de beëindiging ervan of elk geschil betreffende niet-contractuele verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden, zal worden verwezen naar en uiteindelijk worden beslecht door arbitrage die wordt beheerd door China dat van kracht is op het moment dat de Arbitrageaankondiging wordt ingediend. Het recht dat op deze arbitrageclausule van toepassing is, is het Chinese recht. De plaats van arbitrage is China. Het aantal arbiters bedraagt één. De arbitrageprocedure wordt in het Engels gevoerd.

26. BEMIDDELINGSVOORWAARDEN (SELECTIEF)

Beschrijving van de bedrijfsstructuur.

Goederen die worden aangeboden op www.UptownXclusive.com worden expliciet niet verkocht door UptownXclusive. De aangeboden goederen worden verkocht door de Verkoper UsaDrop. Dit houdt in dat het koopcontract tot stand komt tussen de Koper en Verkoper. UptownXclusive wordt op geen enkele manier partij bij deze overeenkomsten.

UptownXclusive biedt enkel en alleen een bemiddelingsplatform aan.

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn tussen Verkoper en Koper zijn aan het einde van dit document opgenomen. Nota bene: deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Koper en Verkoper en daarom niet inroepbaar jegens Websitehouder.

Indien de Verkoper is gevestigd in een land binnen de EU ofwel Noorwegen, Liechtenstein of IJsland is de Europese richtlijn “kopen op afstand” van toepassing op de gesloten overeenkomsten. Alle in deze richtlijn genoemde rechten en garanties zijn derhalve van toepassing.

Bemiddelingsvoorwaarden

Artikel 1 – definities

In deze bemiddelingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Website: www.UptownXclusive.com. Dit betreft het ter beschikking gestelde platform. Hieronder worden tevens verstaan alle sub domeinen.

Websitehouder: de onderneming UptownXclusive die gevestigd is in Utrecht, en geregistreerd in Nederland.

Koper: degene die via bovengenoemde website een aankoop doet bij de Verkoper.

Verkoper: de buitenlandse onderneming die, hetzij als fabrikant, hetzij als leverancier, goederen verkoopt aan Koper.

Uptown Xclusive
Het via internet verkopen van kleding en woonaccessoires.
KVK-nummer: 93688946
Hoofdvestiging
Vestigingsnummer: 000059213213
Mattenbieslaan 44, 3452AE Vleuten
Handelsnamen: Uptown Xclusive, Techlabeu

Contactgegevens:

E-mail: info@Uptownxclusive.nl